REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ WROCŁAWSKĄ FUNDACJĘ FILMOWĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wrocławską Fundację Filmową z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35A (I piętro), 50-011 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000441701, NIP: 8982201950, REGON: 022020215, strona internetowa: http://www.wrocff.com.pl, e-mail: wrocff@wrocff.com.pl
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Fundacja”, „Organizator” – Wrocławska Fundacja Filmowa z siedzibą we Wrocławiu;
  2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych” – osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat i które nie są ubezwłasnowolnione ani częściowo ani całkowicie;
  3. Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
  4. Przelewy24” – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, wykorzystywany przez spółkę PayPro S.A. z/s w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  5. Serwis” lub „Strona internetowa” – oznacza stronę internetową www.dolnoslaskiespaceryfilmowe.pl, na której Organizator prezentuje ofertę świadczonych Usług;
  6. System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowanie, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i obieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  7. środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  8. świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego; 
  9. Umowa” – umowa łącząca Usługodawcę i Usługobiorcę, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;
  10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
  11.  Usługa” lub „Usługi” – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację opisane w części II niniejszego Regulaminu, w szczególności: wydawnictwo oraz usługi turystyczne i/lub imprezy turystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361), Usługi świadczone przez Organizatora mogą być odpłatne lub nieodpłatne;
  12. Usługobiorca” lub „Użytkownik” – podmiot korzystający z usług Fundacji, będący osobą fizyczną, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu i będący stroną Umowy lub niebędący stroną Umowy, jeżeli na jego rzecz jest realizowane świadczenie w drodze Umowy;
  13. Usługodawca” lub „Organizator” – Fundacja
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy oraz zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 4. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronie internetowej – w zakładce „SKLEP: Dokumenty” dotyczących danej Usługi, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

 

II. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

 

 1. Usługi świadczone są drogą elektroniczną przez stronę internetową www.dolnoslaskiespaceryfilmowe.pl, której operatorem jest Organizator.
 2. Zamieszczone na stronie internetowej www.dolnoslaskiespaceryfilmowe.pl katalogi, materiały oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Usługi oferowane przez Organizatora to:
  1. Wydawnictwo (przewodnik po filmach zrealizowanych na Dolnym Śląsku, opublikowany w formie książki ze zdjęciami) 
  2. Spacery filmowe (oprowadzania tematyczne po wybranych miejscowościach regionu dolnośląskiego)
  3. Wycieczki filmowe będące usługą turystyczną lub imprezą turystyczną (kilkudniowe wycieczki śladami filmów zrealizowanych na Dolnym Śląsku, połączone z noclegiem i zwiedzaniem danych miejsc)
 4. Organizator prezentuje ofertę Usług na stronie głównej oraz w zakładce „SKLEP”
 5. Informacje dotyczące Usługi, która dotyczy imprezy turystycznej obejmują: miejsce pobytu, datę i miejsce wyjazdu, datę i miejsce spotkania (w przypadku, gdy Usługa polega na organizacji spaceru), czas trwania Usługi, rodzaj/typ pokoju (o ile jest w ofercie), rodzaj obiektu hotelarskiego (o ile jest w ofercie), rodzaj wyżywienia (o ile jest w ofercie), cenę Usługi (o ile Usługa jest odpłatna), informacje dodatkowe (tj. opis Usługi, informacje praktyczne, program)
 6. Serwis umożliwia dokonanie wyliczenia aktualnej ceny danej Usługi, rezerwacji wybranej Usługi, zakupu i dokonania płatności za Usługę.
 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma możliwość wyszukania Usługi turystycznej zgodnie z wybranymi przez siebie kryteriami (miejsce docelowe, transport, data podróży). Serwis prezentuje wszystkie aktualne Usługi turystyczne odpowiadające kryteriom wybranym przez Użytkownika wraz z wszelkimi istotnymi danymi dotyczącymi konkretnej Usługi.

 

III. Warunki i tryb zawarcia Umowy

 

 1. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt II Regulaminu, dostępnych przez Serwis, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie
 2. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego dostępu do informacji o Usługach, z zastrzeżeniem, iż w chwili zawarcia Umowy będzie zobowiązany do niezwłocznego opłacenia ceny tej Usługi lub Usług w przypadku, gdy będą one miały charakter odpłatny.
 3. Użytkownik wypełniając elektronicznie formularz zgłoszeniowy rozpoczyna proces rezerwacji on-line podając dane swoje (oraz ewentualnie osoby, którą reprezentuje), tj.: imię, nazwisko, nr PESEL (ewentualnie datę urodzenia), adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
 4. W trakcie procesu rezerwacji on-line Użytkownik zobowiązany jest akceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin” a także wszystkie inne dokumenty, które wymagają akceptacji na różnych etapach procesu rezerwacji on-line, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 
 5. Wprowadzając dane Użytkownika (w tym dane osobowe), o których mowa w ust. 3 niniejszego punktu Regulaminu, niezbędne do świadczenia danej Usługi oraz zaakceptowania czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego punktu Regulaminu, a następnie płacąc cenę Usługi, Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie wybranej Usługi lub Usług. W przypadku Usługi nieodpłatnej, umowa zostaje zawarta z momentem akceptacji ostatniego etapu procesu rezerwacji on-line w Serwisie. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wpłaty całkowitej kwoty ceny za korzystanie z Usługi wskazanej przez system rezerwacyjny.
 7. Płatność ceny Usługi następuje tradycyjnym przelewem bankowym, kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.
 8. Autoryzacja transakcji zapłaty kartami płatniczymi dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne Przelewy24 przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego. Organizator nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności. Po dokonaniu transakcji, bank wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.
 9. Usługodawca oświadcza, że zawarł stosowną umowę z Przelewy24.
 10. Po dokonaniu zapłaty ceny za Usługę, Usługodawca zobowiązany jest zrealizować wybraną Usługę na zasadach określonych w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 11. Umowa może być zawarta ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej, wówczas osoba dokonująca zapłaty ceny powinna w formularzu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego punktu Regulaminu, powinna wskazać dane osoby, która będzie korzystała z Usługi. Zakup Usługi może być dokonany wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terenie RP, będące właścicielem karty kredytowej, którą dokonywana jest transakcja, a w przypadku przelewu – posiadacza rachunku bankowego. 
 12. Osoby korzystające z Usługi będącej Usługą turystyczną i/lub Imprezą Turystyczną związaną z noclegiem poza miejscem zamieszkania tej osoby powinny mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 13. Osoby korzystające z Usługi, o której mowa w ust. 12 niniejszego punktu Regulaminu, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej, ale ukończyły 15 lat, mogą korzystać z Usługi po wcześniejszym dostarczeniu na adres mailowy Usługodawcy zgody ich przedstawicieli ustawowych wyrażonej w formie pisemnej. 
 14. Osoby korzystające z Usługi, o której mowa w ust. 12 niniejszego punktu Regulaminu, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej i nie ukończyły 15 lat mogą korzystać z tej Usługi wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (jeżeli osoby te nie będą pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych podczas korzystania z Usługi).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia zgody, o której mowa w ust. 13 i 14 niniejszego punktu Regulaminu na każdym etapie realizacji Umowy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Żądanie Organizator przesyła na adres e-mail  podany w formularzu elektronicznym.
 16. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z Warunkami uczestnictwa w Usłudze turystycznej i/lub Imprezie turystycznej (dostępne w zakładce Dokumenty) oraz Katalog operatora Serwisu zawierający informację o warunkach ubezpieczenia, ważne informacje dodatkowe, ofertę wyjazdu, ramowy program Usługi, a także cennik. Przejście do kolejnego etapu rejestracji (zawarcia Umowy) wymaga zaakceptowania poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Dokumenty”

 

IV. Dodatkowe informacje o Usługach

 

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.  
 2. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikami treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce Prywatności Organizatora.
 3. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Serwisem Usługodawcy:
  • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Użytkownika);
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), 
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0 lub wyższa z zainstalowanym Adobe Flash plug in albo Przeglądarka Internetowa FireFox 3.0 lub wyższa z zainstalowanym Adobe Flash plug In albo przeglądarka internetowa Chrome z zainstalowanym Adobe Flash plug In., akceptującą pliki Cookies
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików Cookies.
 5. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Organizator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu operator Serwisu (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownik. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez operatora Serwisu rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Organizatora.
 7. Niezależnie od powyższego, Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 

V. Warunki świadczenia Usług

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem Usługi turystycznej i/lub Imprezy Turystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Użytkownikiem – Organizator niezwłocznie, na piśmie lub w inny skuteczny sposób (w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej) zawiadomi o tym Użytkownika. Użytkownik decyduje czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Decyzja Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna być wyrażona co najmniej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nie później niż w ciągu 3 dni od dnia poinformowania Organizatora o zmianach, o których mowa w zdaniu pierwszym. A jeżeli do wyjazdu na Imprezę (Usługę) turystyczną pozostało mniej niż 3 dni – nie później niż na dzień przed planowanym wyjazdem, chyba że inny termin zostanie wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy na warunkach określonych w niniejszym ustępie, wówczas ma prawo: uczestniczyć w Usłudze zastępczej za taką samą cenę, chyba że zgodzi się na Usługę o w niższej cenie ze zwrotem różnicy w cenie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Usługi w trakcie jej trwania z przyczyn niezależnych od niego (siła wyższa). W takiej sytuacji Organizator zapewnia program alternatywny/zastępczy, który nie powoduje istotnych zmian postanowień umowy, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie nie stanowi niewykonania albo nienależytego wykonania umowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi albo jej przerwania albo odwołania realizacji niektórych świadczeń, jeśli realizacja tych świadczeń byłaby niebezpieczna dla życia i zdrowia uczestników na skutek wystąpienia okoliczności, którym Organizator nie mógł zapobiec i których wystąpieniu nie mógł przewidzieć. 
 4. Organizator zastrzega, że realizacja Usługi jest uzależniona od liczby zgłoszeń. Organizator zobowiązuje się powiadomić Usługobiorcę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Usługi. W przypadku odwołania Usługi na warunkach określonych w niniejszym ustępie Usługobiorca ma prawo żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wnioskować o zaliczenie przez Organizatora wpłaconej ceny na poczet kolejnej Usługi. Odwołanie Usługi na warunkach określonych w niniejszym ustępie nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z udziału w usłudze (imprezie) turystycznej, bez względu na powód rezygnacji, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Usługobiorcę. Kara umowna zostanie naliczona w sposób następujący: 
  • 50% ceny Usługi – jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpiło nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • 80% ceny Usługi – jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy, tj. nie później niż 13 dni i nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Usługi,
  • 100% ceny imprezy – jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpiło nie później niż 6 dni przed rozpoczęciem Usługi albo w dniu rozpoczęcia Usługi lub w trakcie jej trwania.
 6. Organizator ma prawo odmówić realizacji Usługi osobom, które stawiły się w miejscu i czasie rozpoczęcia Usługi bez zgody, o której mowa w punkcie III ust. 13 i 14 niniejszego Regulaminu. Wówczas Organizatorowi przysługuje prawo do zachowania zapłaconej ceny w całości, jeżeli Usługa była odpłatna (kara umowna). 
 7. Organizator ma prawo zatrzymać zapłaconą cenę lub zaliczkę na poczet naliczonej kary umownej.
 8.  Jeżeli Usługobiorca rezygnujący z Usługi przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w Usłudze, a zrobi to w czasie pozwalającym Organizatorowi na załatwienie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem (nie później niż 10 dni przed planowaną Usługą), lub taka osoba znajdzie się na liście rezerwowej uczestników wyjazdu – Organizator nie będzie naliczał kary umownej. Jednakże, jeżeli powstaną dodatkowe koszty związane ze zmianą Usługobiorcy imprezy – Usługobiorca pokryje je w całości.
 9.  Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Usługobiorcy naprawienia szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną.
 10. Na pisemny wniosek Usługobiorcy, który rezygnuje z imprezy, zawierający przyczyny rezygnacji, Organizator może odstąpić od naliczenia kary umownej. Decyzja Organizatora ma charakter uznaniowy i jest zależna od przyczyny rezygnacji.

 

VI. Dane osobowe Usługobiorcy

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 

VII. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjecia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.dolnoslaskiespaceryfilmowe.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Organizatora. 

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony wadliwego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Użytkownik zobowiązany jest podać w piśmie zawierającym reklamację swoje dane, w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zwięźle określić stwierdzoną nieprawidłowość. Reklamacje należy przesyłać na adres na adres e-mailowy: spaceryfilmowe@wrocff.com.pl w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 2. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 21 dni od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną lub pisemną.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie imprezy turystycznej wadliwego wykonania umowy świadczenia usług turystycznych odnośnie postępowania reklamacyjnego stosuje się zasady określone w Warunkach Uczestnictwa (znajdujących się w zakładce Dokumenty).
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 26 czerwca 2019 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Organizatora
 3. Organizator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.dolnoslaskiespaceryfilmowe.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.